Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 1431 / 29.08. 2019


З А П О В Е Д

№­­­­­­­­ ЗК - 1431

гр. Силистра 29.08. 2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл.134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-941/18.07.2019 г. от "Лактоком" ЕООД.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ Vза млекопреработвателно предприятие, УПИ VIза промишлено-складова база, УПИ VIIза промишлено-складова база по плана на с. Калипетрово, Общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИс идентификатор 41143.502.64 по КК и КР на с. Калипетрово, Общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ИПРЗ за УПИ Vза млекопреработвателно предприятие, УПИ VIза промишлено-складова база, УПИ VIIза промишлено-складова база по плана на с. Калипетрово, Общ. Силистра се предвижда обединяването им в един УПИ V64 по плана на с. Калипетрово, Общ. Силистра с предназначение "за млекопреработвателно предприятие и складова дейност".

            - За УПИ V64 "за млекопреработвателно предприятие и складова дейност" по плана на с. Калипетрово, Общ. Силистра се предвиждат ограничителни и задължителни застроителни линии и следните устройствени показатели в Предимно производствена устройствена зона /Пп/: плътност на застрояване /П застр./ до 80%, Кинт до 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20%, Н = до 15 м. и начин на застрояване - "е" и "д".

            3. Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.          

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотите, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът да се представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител - cad* формат.

 

 

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ

За Кмет на община Силистра на основание Заповед ЗК-1308/02.08.2019 г.

Публикувано на: 29 август 2019 г. / Печат