Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 393 / 02.03. 2020


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 393

гр. Силистра 02.03. 2020 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 1, ал. 2, ал. 3  и чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ - 236 от 13.02.2020 г. от Сезгин Шабан Муса.

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XII9095,9187 в кв. 3 по плана на местност "Меджиди Табия" - гр. Силистра, общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИ с идентификатор 66425.501.9095 и ПИ с идентификатор 66425.501.9187 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра попадащи в УПИ XII9095,9187 в кв. 3 по плана на местност "Меджиди Табия" - гр. Силистра, общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ПЗ се предвиждат ограничителни и задължителни застроителни линии и следните устройствени показатели в устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване Жм: плътност на застрояване /П застр./ до 60%, Кинт до 1.2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 40%, максимална височина до 10 м. и начин на застрояване - "д".

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                                                                                   

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 02 март 2020 г. / Печат