Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 626 / 21.04. 2020


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 626

гр. Силистра 21.04.2020 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал.1, ал.2, ал. 3 и ал. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ - 492 от 08.04.2020 г. от "Кейси" ЕООД.

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за застрояване /ИПРЗ/ за УПИ IVза "Уникомерс"ЕООД и УПИ Vза "Уникомерс"ЕООД в кв. 2 по плана на ПЗ "Калипетрово-Юг", общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: УПИ IVза "Уникомерс"ЕООД и УПИ Vза "Уникомерс"ЕООД в кв. 2 по плана на ПЗ "Калипетрово-Юг", общ. Силистра попадат в ПИ с идентификатор 41143.506.18 по КК и КР на с. Калипетрово, Oбщ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ИПР се предвижда обединяване на УПИ IVза "Уникомерс"ЕООД и УПИ Vза "Уникомерс"ЕООД в кв. 2 по плана на ПЗ "Калипетрово-Юг", общ. Силистра, като образува един нов самостоятелен УПИ IV18 за производствена и складова дейност, както и промяна на уличната регулационна линия и привеждането и в съотвестствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 41143.506.18 по КК и КР на с. Калипетрово, Oбщ. Силистра. С ПУП - ИПР се премахват ОТ86 и ОТ87.

            - С ПУП - ПЗ се предвиждат ограничителни застроителни линии и следните устройствени показатели в предимно производствена устройствена Пп: плътност на застрояване /П застр./ до 80%, Кинт до 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20% и начин на застрояване - "е".

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                        

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 21 април 2020 г. / Печат