Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 1010 / 03.07. 2020


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 1010

гр. Силистра 03.07. 2020 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, , чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл.134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ - 827 от 12.06.2020 г. от "Органик Ленд Корпорейшън" ЕООД.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за "Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за ПИ с идентификатори 41143.503.161, 41143.503.27, 41143.503.143, 41143.503.7 и 41143.503.2 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра" при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИ с идентификатори 41143.503.161, 41143.503.27, 41143.503.143, 41143.503.7 и 41143.503.2 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ИПРЗ се предвиждат обединяване на ПИ с идентификатори 41143.503.161, 41143.503.27, 41143.503.143, 41143.503.7 и 41143.503.2 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра в един нов ПИ с идентификатор 41143.503.164.

            - За ПИ с идентификатор 41143.503.164 се предвиждат ограничителни и задължителни застроителни линии и следните устройствени показатели в Предимно производствена устройствена зона /Пп/: плътност на застрояване /П застр./ до 80%, Кинт до 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20% и начин на застрояване - свободно "е".

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                               

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на Община Силистрa

 

Публикувано на: 03 юли 2020 г. / Печат