Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 1213 / 19.08. 2020


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 1213

гр. Силистра 19.08. 2020 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 1, ал. 2, ал. 3  и чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ - 1198 от 04.08.2020 г. от Вилдан Исмаил Джефер.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ XX435 в кв. 15 по плана на с. Брадвари, общ. Силистра" при следните условия:

            1. Териториален обхват: УПИ XX435 в кв. 15 по плана на с. Брадвари, общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ПЗ се предвиждат ограничителни и задължителни застроителни линии и следните устройствени показатели в устройствена зона Жм с конкретно предназначение "За обществено обслужване и молитвен дом": плътност на застрояване /П застр./ до 60%, Кинт до 1.2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 40% и начин на застрояване - "д".

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                                                                                                                  

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът да съдържа: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител - *.dwg формат.

 

 

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ

За Кмет на Община Силистра със ЗК - 1120 от 29.07.2020 г.

 

Публикувано на: 19 август 2020 г. / Печат