Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК - 1192 / 13.08. 2020


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 1192

гр. Силистра 13.08.2020 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, , чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл.134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ - 1243 от 11.08.2020 г. от Бехтин Бекир Сали.

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за "Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ I3029,5 в кв. 6 по плана на местност "Меджиди Табия" - гр. Силистра, общ. Силистра" при следните условия:

            1. Териториален обхват: ПИ с идентификатори 66425.505.5 и 66425.501.3029 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            - С предложението за изработване на ПУП - ИПР се предвижда изменение на уличните регулационни линии между О.Т. 1043 и О.Т. 989 по плана на местност "Меджиди Табия" - гр. Силистра, общ. Силистра.

            - С предложението за изработване на ПУП - ПЗ за УПИ I3029,5 в кв. 6 по плана на местност "Меджиди Табия" - гр. Силистра, общ. Силистра се предвиждат ограничителни застроителни линии и следните устройствени показатели в устройствена зона Жм: плътност на застрояване /П застр./ до 60%, Кинт до 1.2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 40% и начин на застрояване - свободно "е".

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                                                                                                                                                                                     

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ

За Кмет на Община Силистра със ЗК - 1120 от 29.07.2020 г.

 

 

Съгласувал:

Николай Николов, Директор дирекция "Правна"

 

Съгласувал:

арх. Марин Неделчев, Главен архитект на Община Силистра

 

Изготвил:

арх. Мирослав Орлоев, ст. експерт "АГОКН"

Публикувано на: 13 август 2020 г. / Печат