Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК - 1591/30.11.2020 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК - 1591
гр. Силистра, 30.11.2020 г.

  

            На основание чл. 44, ал. 1, т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ - има съгласие от всички собственици по чл. 131, ал 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях и становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № 1837/23.11.2020 г. от "ПК Инвест" ООД и "КАМО" ООД

 Р А З Р Е Ш А В А М:

 Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ VII 577, УПИ XXIX 578, УПИ XXV и УПИ XXVI в кв. 4 по плана на ПЗ "Запад" гр. Силистра"

1. Скицата -предложение е неразделна част от настоящата заповед.

            2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            3. Проектът да се изработи върху актуална цифрова извадка от КК и Регистър на имотите предмет на самия проект, както и съседните, като се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            4. Проектът за изменение да се представи: един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и две копия на хартиен носител.

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 30 ноември 2020 г. / Печат