Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение за осигуряване на обществен достъп


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

  1. С вх. № 5903 / 20.07.2017 г. е постъпила информация от "Надин 22" ЕООД с адрес  гр. Силистра, ул."Петър Берон" № 1, ет. 1, за изготвена информация съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на  въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за  въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за  "Обособяване на площадка за третиране на отпадъци - отпадъци от черни и цветни  метал, отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,  отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, отпадъци от негодни за  употреба батерии и акумулатори и др." с местоположение имот с идентификатор  66425.514.467 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра.
  2. В периода от 26.07.2017 - 08.08.2017 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 26 юли 2017 г. / Печат