Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение за осигуряване на обществен достъп


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № 7250 / 05.09.2017 г. е постъпила информация от "Ситигаз България" ЕАД с адрес управление гр. София, ул. "Адам Мицкевич" № 4А, за изготвена информация съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за "Газоразпределителна мрежа на гр. Силистра етап 2017 г. ТТР 25 С 2017", по улици съответно: ул."Драгоман", ул."Москва", ул."д-р Петър Вичев", ул."Сава Огнянов", ул."Хан Аспарух", ул."Плевен", ул."София",ул."Александър Стамболийски", ул."Ген. Тошев", ул."Петър Мутафчиев", ул."31-ви полк", ул."Цанко Церковски" и ул."Ген. Колев"

2. В периода от 08.09.2017 - 21.09.2017 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на община Силистра

Публикувано на: 07 септември 2017 г. / Печат