Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестициооно предложение


О Б Я ВА
от Община Силистра

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционнопредложение :

"ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ, НА СПОРТНА ЗАЛА "ДРЪСТЪР",  ЧРЕЗ ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА СГРАДАТА"НАМИРАЩА СЕ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 66425501.2607 ПО КК И КР НА ГР. СИЛИСТРА

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

гр. Силистра
22.01.2018 г.

Кмет:
/ д-р Юлиян Найденов /

Публикувано на: 22 януари 2018 г. / Печат