Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № ВхК-4691 / 25.06.2018 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация от "Мак" ООД  изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение за "Преустройство на част от съществуващи сгради и промяна предназначението им във ферма за интензивно отглеждане на аквакултури" с местоположение: УПИ ІІ - за търг. и произв. дейност, кв. 270, по плана на ЦГЧ на гр. Силистра,  ПИ с идентификатор 66425.500.3548 по КК и КР на гр. Силистра,  с възложител  "Мак" ООД.

2. В периода от 27.06.2018 - 11.07.2018 г.  от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация  заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 27 юни 2018 г. / Печат