Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра, със седалище: гр. Силистра, бул."Баба Тонка", № 19, ЕИК 828050351, представлявано от инж. Васил Боранов
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я ВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

"Изграждане на водопровод по ул. "Гергана" от ул."Средец" до ул."Тиса" в с. Айдемир, община Силистра и прилежащи СВО"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

Приложение: Информацията по чл. 4, ал. 3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ       
ЗА Кмет на община Силистра/ п /
(На основание Заповед № ЗК-1314 / 08.08.2018 г.)

Публикувано на: 03 август 2018 г. / Печат