Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Илко 92" ООД, седалище: гр. Силистра, бул."Македония", № 8, ет. 3, ап. 9,
ЕИК 200965533, представлявано от Бехчет Алиосман Назиф
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я ВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

"ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩАТА ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА СКЛАД ЗА ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО" С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 66425514.209 ПО КК И КР НА ГР. СИЛИСТРА, УПИ VІІІ 182, КВ. 6, ПО ПЛАНА НА ПЗ "ЗАПАД".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

Приложение: Информацията по чл. 4, ал. 3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ      
ЗА Кмет на община Силистра/ п /
(На основание Заповед № ЗК-1314 / 08.08.2018 г.)

Публикувано на: 10 август 2018 г. / Печат