Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Хидрострой България" ЕООД, гр. Силистра, със седалище: гр. Силистра, бул."Петър Берон", № 1, ет. 1, ЕИК 204736650, е. поща: hidrostroi_bulgaria@abv.bg, представлявано от Явор Петров - Управител
(наименование на физическото или ютидичеко лице, адрес)

У В Е Д О М Я ВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

"Обособяване на площадка за дейности по съхранение на строителни отпадъци (СО), с обособяване на площадка за разтрошаване на СО в мобилна трошачно инсталация " с местоположение имот с идентификатор 41143.502.8 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

Приложение: Информацията по чл. 4, ал. 3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ      
ЗА Кмет на община Силистра
/ п /
(На основание Заповед № ЗК-1314 / 08.08.2018 г.)

Публикувано на: 17 август 2018 г. / Печат