Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я ВА

от Община СилистраНа основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване наоценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр.04/2012 г./ (Наредбата).

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционнопредложение :

"РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ЯЗ. "ЦЕНОВИЧ 2" " С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИМОТ № 000004 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦЕНОВИЧ, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Информацията по чл. 4, ал. 3 на Наредбата за условията и реда за извършване наоценка на въздействието върху околната среда. Всички, които желаят да изразятмнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, с. МайорЦенович или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код7000.

Приложение : Информацията по чл. 4, ал. 3 на Наредбата за ОВОС

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ / п /
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед № ЗК-1314 / 08.08.2018 г.)

Публикувано на: 17 август 2018 г. / Печат