Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 г-н Явор Янакиев с адрес гр. Силистра,ул. "Кубадин" № 9, ет. 2, ап. 3
 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

 Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

"ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, КАТО СЕ ИЗГРАДИ НАДЗИД ДО 1,5 М И СЕ НАПРАВЯТ КАПАНДУРИ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 66425.501.8842.22" С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 66425.501.8842 ПО КК И КР НА ГР. СИЛИСТРА, СЪСТАВЛЯВАЩ УПИ І -2625,2628,2629,2631,2632,2634,6247, КВ. 149 ПО ПЛАНА НА ГРАДЪТ"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра                              / п /
(На основание Заповед № ЗК-1314 / 08.08.2018 г.)

Публикувано на: 27 август 2018 г. / Печат