Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 г-н Росен Дашев с адрес гр. Силистра, ул. "Янко Тодоров" № 18, вх. "б", ет. 3, ап. 3
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение

"ПУП-ПЗ ЗА ПИ № 66425.513.817 ПО КК И КР М-Т "СЪР ЙОЛУ НА ГР. СИЛИСТРА , ОБЩИНА СИЛИСТРА С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА ОСНОВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЯТА С ВИСОЧИНА ДО 7 М., ПЛЪТНОСТ НА ЗСТРОЯВАНЕ 20% И КИНТ 0,4"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра                              / п /
(На основание Заповед № ЗК-1314 / 08.08.2018 г.)

Публикувано на: 27 август 2018 г. / Печат