Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

Ситигаз България" ЕАД, с ЕИК 131285259, адрес на управление, гр. София, ул. "Адам Мицкевич" № 4 А, представлявано от д-р инж. Александър Кожухаров - Председател на съвета на директорите
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я ВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза :

"Изграждане на газоразпределителна мрежа на гр. Силистра - етап 2018 г., ТТР25С 2018" обхващащо: ул. "Стефан Караджа", ул. "Ген. Скобелев", ул. "Цар Шишман", ул."Д-р Петър Вичев", ул. "Хан Омуртаг", ул. "Алеко Константинов", ул. "Отец Паисий", ул. "Александър Стамболийски", ул. "Ген. Тошев", ул."Петър Мутафчиев", ул. "31-ви Полк", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Бойка Войвода", ул. "Ген. Столетов", ул. "Сава Огнянов", ул. "Хан Аспарух", ул. "Д-р Анастас Янков", ул. "Хаджи Димитър", ул."Христо Ботев", ул."Плевен", ул."Ген. Попов", бул."Велико Търново", ул."Опълченска", ул."Цанко Церковски", ул."Елин Пелин", ул."Седянка", ул. "Охрид", ул."Балчик", ул."Тулча", ул. "Саул Авербух", ул. "Райна Княгиня", ул."Искър", ул. "Тутракан" и ул."Албена".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

Приложение: Информацията по чл. 4, ал. 3 на Наредбата за ОВОС

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 05 септември 2018 г. / Печат