Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

г-н инж. А. K управител на "Ситигаз България" ЕАД ул. "Адам Мицкевич" № 4а гр. София
 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я ВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение:

"Газификация на котелно помещение в Окръжен съд - Силистра разположен в поземлен имот с идентификатор 66425.500.3712 по КК и КР на гр. Силистра, административен адрес ул."Симеон Велики" № 31".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

* Приложение

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на община Силистра

Публикувано на: 29 ноември 2018 г. / Печат