Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Електроразпределение Север" АД с адрес на управление Варна Таурс, кула Е бул. "Вл. Варненчик" № 258 гр. Варна, пощ. код 9009,
представлявано от г-н Николай Николов - Председател на управителния съвет
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза:

"Изграждане на въздушно кабелно електрозахранване от ТП "Добруджа" до табло тип ТЕПО за пром. сграда в ПИ с индентификатор 66425.514.412 по плана на пром. зона "Запад" , гр. Силистра ".

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 22 февруари 2019 г. / Печат