Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Марлин" ЕООД, ул. "Патриарх Дамян" №  2, гр. Силистра     пощ. код 7500

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

У В Е Д О М Я ВА

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение за :

 "Подробен устройствен и план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V и УПИ V­І-за производствено-складови дейности, кв. 16, ПЗ "Запад", гр. Силистра,  ПИ с идентификатор 00895506.35 и ПИ 000895.506.36 по КК и КР - с. Айдемир, УПИ XXVІІ-41- за "Лесил" АД, кв. 17, ПЗ "Запад" ПИ 00895.506.41 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство  или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

С уважение,

Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на община Силистра

Публикувано на: 08 март 2019 г. / Печат