Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

отд-р Юлиян Найденов Найденов

Кмет на: Община Силистра, ЕИК000565537

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

съобщаваме

 

на засегнатото население, че Община Силистра има инвестиционно предложение за: "Изграждане на тръбен кладенец на стадион "Лиу Айер" в ПИ № 66425.501.1639 по КК и НР на гр. Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Публикувано на: 27 май 2019 г. / Печат