Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 

от ЕТ  "Жечко Рачев -Гергана" с адрес:  ул. "Руйна" №  18, с.Калипетрово, община  Силистра   

 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

 

                                              У В Е Д О М Я ВА

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

 

"Сграда за обществено ползване" с местоположение ПИ с идентификатор 41143.500.2243 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

           

 

 

 

С уважение,

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ           

Кмет на община Силистра

Публикувано на: 13 май 2019 г. / Печат