Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 

"Солар-Д" ЕООД, ул. "П. Бояджиев" №  5, ет. 3, ап. 5 гр. Силистра     пощ. код 7500
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

                                               У В Е Д О М Я ВА

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза :

 "Монтаж на пожарен хидрант (ПХ) за производствена база" с местоположение имот с идентификатор 41143.502.62 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство  или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

С уважение,
Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 31 май 2019 г. / Печат