Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 

"Агробиотрейд"  ООД,  с адрес ул. "Баба Тонка" №  9, ап. 43 гр. Силистра, представлявано от г-н Бисер Баев  - Управител   

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

 

                                              У В Е Д О М Я ВА

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза :

 

"Складова база" на етапи:

І-ви етап: Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 67526.16.72.3 за разширение на склад за инвентар и електронна везна;.

ІІ-ри етап: Навес за селскостопанска техника

с местоположение имот с идентификатор 67526.16.72 на КК и КР на с. Смилец, община Силистра.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство  или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

Публикувано на: 18 юли 2019 г. / Печат