Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява - Инвестиционно предложение


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 

"Виктори МД 2012"  ЕООД,  с адрес ул. "Тутракан" №  47 гр. Силистра, представлявано от Иван Русев - Управител   

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

 

                                              У В Е Д О М Я ВА

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза :

 

"Обособяване на площадка за временно съхранение на ОЧЦМ, хартия и пластмаса в имот с идентификатор 66425.516.149 по КК и КР на  гр. Силистра.

 

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство  или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

 

 

           

С уважение,

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ

ЗА Кмет на община Силистра

(На основание Заповед № ЗК-1308 / 02.08.2019 г.)

Публикувано на: 08 август 2019 г. / Печат