Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Марлин" ЕООД, с адрес ул. "Патриарх Дамян" № 2 гр. Силистра, представлявано от Добра Коева - Управител
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за:

"Интермодален терминал" в УПИ XXVІІ41- за пристанище и друг вид производствен-складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ "Запад" - гр. Силистра, идентичен с имот с идентификатор 00895.506.90 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 11 септември 2019 г. / Печат