Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Титан Бургас" ЕООД, с адрес ул. "Добруджа" № 22А гр. Силистра, представлявано от Радко Ганчев - Управител
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за:

"Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци в имоти с идентификатор 41143.502.8, 41143.502.7, 41143.502.6, 41143.502.14, 41143.502.13, 41143.502.12 и 41143.502.9 по КК и КР на с. Калипетрово, Община Силистра"

На територията на площадката ще се съхраняват отпадъци с кодове и наименования съгл. Наредба № 2 за класификация на отпадъците:

  • 04 01 09 - отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи;
  • 04 02 22 - отпадъци от обработени текстилни влакна;
  • 17 06 04 - изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03;
  • 19 12 04 - пластмаса и каучук;
  • 19 12 10 - горими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци);
  • 20 03 01 - смесени битови отпадъци

Дейностите, които ще се извършват с отпадъците ще са:

  • Дейност D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.
  • Дейност R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 11 септември 2019 г. / Печат