Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № ВхК-8589 / 17.09.2019 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация от "Виктори МД 2012" ЕООД изготвена съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за "Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), хартия и пластмаса и оловни акумулатори в имот с идентификатор 66425.516.149 по КК и КР на гр. Силистра.

2. В периода от 24.09.2019 - 08.10.2019 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

Приложение: Информацията по чл. 4, ал. 3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

С уважение,
Д-МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание заповед № ЗК-1519 / 19.09.2019 г.)

Публикувано на: 24 септември 2019 г. / Печат