Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

Община Силистра уведомява всички заинтересивани лица и обществеността, че на основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда с писмо изх. №ІХ-1-657 / 01.10.2019 г. от Изпълнителна агенция за проучване и подържане на река Дунав е уведомена, за изготвено заданието за обхвата и съдържанието на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав" и приложенията към него.

Становища и коментари може да подавате с приложеният формуляр за коментари.

Приложение:

  1. Заданието за обхвата и съдържанието на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав";
  2. Формуляр за коментари.

С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед №ЗК-1519 / 19.09.2019 г.)

Публикувано на: 09 октомври 2019 г. / Печат