Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Екопродукт" ЕООД, с адрес ул. "Марица" № 17, с Попина, община Ситово, област Силистра представлявано от Марияна Митева - Управител
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза:

"Оборудване на съществуващи животновъдни сгради (свинарници) за отглеждане на 1950 броя свине за угояване", разположена в имот с № 034030, в землището на с. Ветрен, община Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство с. Ветрен или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

* Приложение

С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
ВрИД Кмет на община Силистра
(На основание Решение на ОбС Силистра №1131 / 26.09.2019 г.)

Публикувано на: 16 октомври 2019 г. / Печат