Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Емакс" ООД, с адрес ул. "Петър Бояджиев" № 39Б, гр. Силистра представлявано от Максим Куманов - Управител
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза:

"Експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци посредством структурното им разграждане до вещества годни за повторна употреба" с местоположение на компановката поземлен имот с идентификатор 66425.514.138 по КК и КР на гр. Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

* Приложения

С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
ВрИД Кмет на община Силистра
(На основание Решение на ОбС Силистра №1131 / 26.09.2019 г.)

Публикувано на: 25 октомври 2019 г. / Печат