Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. На основание вх. № ВхК-9994 / 28.10.2019 г. от РИОСВ-Русе в Община Силистра е на разположение информация изготвена съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за "Изграждане на тръбен кладенец на стадион "Луи Айер", разположена в имот с идентификатор 66425.501.1639, по КК и КР на гр Силистра, ул. "Първи октомври", с Възложител Община Силистра.

2. В периода от 30.10.2019 - 13.11.2019 г. заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Достъп до информацията се осигурява чрез интернет страницата на Община Силистра в посочения срок и в сградата на общинска администрация - Силистра, ст. 209 от 09-12 ч. и от 14-16 ч. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, в кметство с. Калипетрово, както и в общинска администрация Силистра.

Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ                       / п /
ВрИД Кмет на община Силистра
(На основание Решение на ОбС - Силистра № 1131 / 26.09.2019 г.)

Публикувано на: 30 октомври 2019 г. / Печат