Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

 на  "Сън Технолоджи 1"ЕООД    с адрес:  ул."Вл. Варненчик"  № 258, бл. Варна Таурс, кула Г представлявано от Невен Димитров Райков и Мариана Добринова Радева - управители

 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза

"Изграждане и монтаж на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 5 MW" с местоположение имот с идентификатор 66425.33.609 по КК и КР на гр. Силистра

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ 
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед № ЗК-1200 / 28.07.2022 г.)

Публикувано на: 09 август 2022 г. / Печат