Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обява до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

на  "Евроземеделие 1" ЕООД    с адрес:  ул."Граф Игнатиев № 34, ет. 3, ап. 3 гр. Варна, община Варна, област Варна представлявано от Емил Николов - управител

 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за

"Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа с мощност 80kW и монтаж на машини за производство на консервиран био  белен боб в съществуващ цех с местоположение гр. Силистра, пром. зона "Запад", кв. 7, парцел 2, пл.№ 40"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение
ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед № ЗК-1200 / 28.07.2022 г.)

Публикувано на: 22 август 2022 г. / Печат