Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ПРОЕКТ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО С ОПЕРАТОР "ПИЛКО" ЕООД


На основание чл. 122а. ал. 6. т. I и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е
открит обществен достъп до проект па комплексно разрешително с оператор  "ПИЛКО"
ЕООД, гр. Разград,  ЕИК: 125041015 за изграждане и експлоатация на следната инсталация:

"Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери", промишлена дейност по т. 6.6. букв. а) от Приложение № 4 към ЗООС - Инсталация за интензивно отглеждане на  птици с повече от  40 000 места.  Инсталацията се намира в с. Българка, общ. Силистра.

 

       Компетентен орган за вземане на решение по проекта на комплексно разрешително е     изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.  

       В периода от 18.01.2023 г. до 31.01.2023 г,. проектът на комплексно разрешително ще
бъде достъпен на интернет-страниците на ИАОС и на Община Силистра.

       Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до
(изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Обши на Силистра.

   

 За допълнителна информация:                                                                                                  

     1. Любка Попова - директор на дирекция "Разрешителни режими" ИАОС. тел.: 02/940-64-80;    

2. инж. Весела Тодорова - директор на дирекция "Устройство на територията" към Община     Силистра, тел: 086/816-265.          

 

Приложение:  Проект на Комплексно разрешително на "ПИЛКО" ЕООД, гр. Разград, площадка с. Българка, община Силистра, № ХХХ-Н0/2023. 

Публикувано на: 18 януари 2023 г. / Печат