Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ №53 / 21.08.2020


ДО

Алиибрям Рамадан Мозак

ул. "Добруджа" № 22 ет. 10 ап. 58

гр. Силистра

 

 

          Настоящото съобщение № 53/21.08.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес:        гр. Силистра, ул."Добруджа" № 22, ет. 10, ап. 58 видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00NLML 8

O Б Я В Л Е Н И Е

№ 53

гр. Силистра 21.08.2020г.

 

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ                    СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 105, и план за регулация на УПИ I105 в кв. 12 по плана на           с. Йорданово/Голебина/, общ. Силистра.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 21 август 2020 г. / Печат