Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК.1113 / 28.07.2020


ДО

Р.И.Р.

 Ул."Славянска" № 6

гр. Силистра

 

Настоящата Заповед №ЗК-1113/28.07.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

 

                                                                                              З А П О В Е Д

№ ЗК.1113

гр. Силистра  28.07.2020 г.

 

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ                    СЪОБЩАВА, че е изработен проект" Проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ I3202,5025 за обществено и жилищно строителство, в кв. 94 ЦГЧ - гр. Силистра"

        На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 21 август 2020 г. / Печат