Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1147 / 04.08.2020 г.


ДО
С.В.Ю.
 УЛ." Македония" №42
гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК- 1147/ 04.08.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК.1147
гр. Силистра  04.08.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект " ПУП - ИПЗ за ПИ № 66425.501.2182 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра съставляващ УПИ VI2182 в кв. 160 по плана на гр. Силистра, общ. Силистра"
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 02 септември 2020 г. / Печат