Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 61/31.08.2020 г.


ДО
Т.и.П.
гр. Силистра
Бул. "Македония" №94, ет. 3, ап. 7

Настоящото Обявление №61/31.08.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес,гр. Силистра, бул."Македония" № 94, видно от известие за доставяне № 00NP3U 2

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 61
гр. Силистра 31.08.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ПЗ за ПИ 66425.506.50 и ПИ 66425.506.65 па КК иКР на гр. Силистра, общ. Силистра
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 30 септември 2020 г. / Печат