Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 04/ 07.01.2021 г.


До
неизвестен собственик на поземлен имот  № 66425.501.3032
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 04 /07.01.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ липсва информация.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 04

гр. Силистра 07.01.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/ за УПИ І - 3029,5  в кв. 6 по плана на местност "Меджиди табия", гр. Силистра, общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 13 януари 2021 г. / Печат