Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 75/ 11.12.2020 г.


ДО
Теодор Василев Тодоров
ул. "Македония" №4, ап. 18, ет. 5
гр. Силистра

            Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. т.к. получателят не е открит за лично получаване на този адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 000С6D С.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 75
гр. Силистра 11.12.2020 г.

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Подробен устройствен план/ПУП/- план за застрояване /ПЗ/ за ПИ идентификатор 04772.109.73 по КК и КР на с.Богорово, община Силистра"
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 12 януари 2021 г. / Печат