Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 12/ 01.02.2021 г.


До
Неизвестен собственик на поземлен имот №665425.505.3
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 12 /01.02.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ липсва информация.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 12

гр. Силистра 01.02.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за застрояване/ПЗ/ за ПИ 66425.501.9218 по КККР на гр. Силистра, местност "Меджиди табия",  гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 02 февруари 2021 г. / Печат