Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 10/ 28.01.2021 г.


До
А.К.П.
собственик на поземлени имоти №665425.505.52
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 10 /28.01.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ няма информация.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 10

гр. Силистра 28.01.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за регулация и  застрояване/ПРЗ/ за УПИ VІ - 11  в кв. 7 по плана на местност "Меджиди табия",  гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 03 февруари 2021 г. / Печат