Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № ЗК-95/ 15.02.2021 г.


ДО
Драгомир Панев Панев
ул. "Капитан Кръстев" № 2 вх. Б ет. 5 ап. 43
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-95/15.02.2021г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Капитан Кръстев" № 2 вх. Б ет. 5 ап. 43, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00OJR4 V.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-95
гр.Силистра 15.02.2021г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-95 от 14.01.2021г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на план за регулация на УПИ XVI-18 в кв. 7, по плана на с. Срацимир, община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 15 февруари 2021 г. / Печат