Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 07/ 11.01.2021 г.


ДО
Е.И.Г.
 гр.Шумен
местност "Кече баир" № 50

Настоящото Обявление №07/11.01.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Собственика по КРНИ не е потърсил писмото на адрес, гр. Шумен, местност "Кече баир" № 50, видно от известие за доставяне №00ОJQT J 

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 07
гр. Силистра  11.01.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Проект за изменение на ПУП- план за регулация на УПИ X-общ. в кв.106 по плана на с. Айдемир, общ. Силистра.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3  от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Силистра

Публикувано на: 16 февруари 2021 г. / Печат