Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № 1б/18.02.2021 г.


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 1б/18.02.2021 г.

ДО:
ВИКТОР ПЕТРОВ ВИЧЕВ
СОБСТВЕНИК НА ГАРАЖНА КЛЕТКА №4
С. АЙДЕМИР, ЖК "ДЕЛЕНКИ-СЕВЕР"

            Уведомяваме Ви, че за незаконно поставен обект:  "Гаражна клетка № 4", находящ се в ПИ № 00895.502.2040 - общинска собственост - по КК и КР на с. Айдемир, одобрени със Заповед № РД-18-73 от 11.12.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, съставляващ УПИ XXXVII-2040 за общ. обсл., кв. 240 по плана на с. Айдемир, на адрес: с. Айдемир, ЖК "Деленки-север", от длъжностни лица е съставен Констативен акт № П-5/09.02.2021 г., който е основание за завеждане на административно производство  по реда на чл. 57а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на незаконно поставения обект.

           Със съдържанието на Констативен акт № П-5/09.02.2021 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 216.

           Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в три дневен срок, считано от 19.02.2021 г.

           Настоящето съобщение беше залепено обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 18.02.2021 г. и удостоверява, че адресатът му е  уведомен по реда на § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.

Публикувано на: 18 февруари 2021 г. / Печат