Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-348/ 23.02.2021 г.


До
неизвестен собственик на поземлен имот  № 66425.501.3032
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-348/23.02.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. липсва информация в КРНИ. 

З А П О В Е Д
№ ЗК-348

гр. Силистра 23.02.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/ за УПИ І - 3029,5  в кв. 6 по плана на местност "Меджиди табия",  гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 10 март 2021 г. / Печат