Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед ЗК-498/17.03.2020 г.


До
А.К.П.
собственик на поземлени имоти №665425.505.52
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-498/17.03.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ липсва информация.

З А П О В Е Д
№ ЗК-498

гр. Силистра 17.03.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/ за УПИ VІ - 11 в кв. 7 по плана на местност "Меджиди табия", гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 25 март 2021 г. / Печат