Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед ЗК-499/17.03.2021 г.


До
Г.П.В.
собственик на поземлен имот №665425.501.3027
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-499/17.03.2021 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. не е потърсена на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-499

гр. Силистра 17.03.2021 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за застрояване/ПЗ/ за ПИ 66425.501.9218 по КККР на местност "Меджиди табия", гр. Силистра, общ. Силистра."
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 14 април 2021 г. / Печат